För fastighetsägare

Vad gäller kring besiktning?

Ibland uppstår det frågor vad som gäller ang. besiktningar av portar. Vi som serviceföretag kan inte utföra besiktningar på motordrivna portar utan detta skall utföras av ett oberoende ackrediterat besiktningsföretag.

Vi har sammanställt information nedan vad som gäller enligt dagens regler och krav från Boverket.
Önskar ni mera information, tveka inte att kontakta oss på Nordisk Portservice AB.

 

Första installationsbesiktning

Innan en ny motordriven port får användas måste den vara besiktigad. Samma sak gäller om en port flyttas, den måste då besiktigas på den nya platsen.

Portens ägare har huvudansvar att porten är besiktigad.

Vilka olika typer av besiktning av portar finns?

Första besiktning:

Om porten är ny eller om en äldre port har byggts om väsentligt så att den betraktas som ny måste den genomgå en första besiktning innan den får tas i drift.

Det finns två olika alternativ av första besiktning:

Alternativ 1

Första besiktning av ackrediterat besiktningsföretag måste göras om inte installationen av port ingår i CE-märkningen av port.

Alternativ 2

Första besiktning där installationen ingår i CE-märkningen av port. Port är i detta fall undantagen första besiktning av ackrediterat besiktningsföretag. När installationen av port görs kontrollerar installatören portens installation och stämmer av med stöd av ett installationsprotokoll att porten kan användas med betryggande säkerhet där port är monterad.

Här är det viktigt att det framgår i EG-försäkran till porten att:

  • installationskontrollen (egenkontroll) ingår och
  • att EG-försäkran utfärdas efter att porten har installerats.

Första återkommande besiktning

Denna besiktningsform gäller enbart på portar där installationen ingår i CE-märkningen (alternativ 2). Besiktning ska i detta fall göras inom 2 år av ackrediterat besiktningsföretag.

Återkommande besiktning

Därutöver ska portens ägare avropa fortlöpande återkommande besiktning som utförs av ackrediterat besiktningsföretag med intervall:

  • 2 år för de motordrivna portar som omfattas av besiktning.
  • 4 år för motordrivna portar som är inom inhägnat industriområde vilka styrs med impulsdon i kombination med självövervakad kontaktlist eller med hålldon.

Tänk på att stämma av med besiktningsföretaget att 4 års intervall accepteras.

 

Revisionsbesiktning

Denna besiktningsform gäller om motordriven port byggs om väsentligt, exempelvis byte av styrsystem till annan typ och/eller byte av portens maskineri. Revisionsbesiktning skall avropas av portens ägare som utförs av ackrediterat besiktningsföretag.

Här är det viktigt att portens ägare ser till att besiktningsföretaget utför revisionsbesiktning.

Undantag från besiktning

Det finns undantag för första, återkommande och revisions-besiktning:

  • Motordrivna garageportar och grindar i anslutning till småhus för enskilt bruk.
  • Porttyper med mjukt portblad (mindre än 25 m2) som saknar förstyvnader, kräver dock ansökan och godkännande från Boverket för att få undantas.
  • Hålldonsstyrda rullgaller som manövreras högst 2 gånger/dygn och är placerade i butiksentréer eller liknande.
  • Skjutdörrar, slagdörrar och roterdörrar som är avsedda för persontrafik (CE-märkta, EG-försäkran)

Port som flyttas

Om en port flyttas ska revisionsbesiktning avropas av portens ägare som utförs av ackrediterat besiktningsföretag och porten ska om det är en äldre port dessutom uppfylla dagens säkerhetsnivå med tex. fjäderbrottsskydd om nu denna typ av nedstörtningsskydd saknas i den äldre porten.

Loggbok/ journal till portar

Varje port ska ha en loggbok/journal där tillsyn, skötsel och underhåll av port noteras. Om inte det finns, kan vi på Nordisk Portservice AB tillförse att detta tas fram.

Det är portens ägare som ansvarar för att det förs en loggbok/journal och att den finns tillgänglig.

Besiktningsman kontrollerar vid besiktning om det finns loggbok/journal.

Om loggbok/journal saknas är detta en brist enligt föreskriften BFS 2018:2 H18. Portens ägare ska se till att tillsyn, skötsel och underhåll av port förlöpande sker enligt porttillverkarens instruktioner eller minst 2 gånger per år (om instruktioner gällande underhåll från tillverkaren av port saknas).

(Källa: Branschföreningen Portgruppen samt Boverkets författningssamling BFS 2018:2 H 18)

Hör av dig till oss


Har du fyllt i alla nödvändiga fält?